PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

Duomenų valdytojas Solidum LT, MB (juridinio asmens kodas 305173685, adresas Latvių g. 36A, LT-08113 Vilnius, el. paštas info@solidum.lt (toliau – mes) (toliau – Solidum) tvarko savo klientų (pirkėjų) bei interneto svetainės www.solidum.lt (toliau – interneto svetainė) lankytojų/naršytojų (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenis, taikydama aukščiausius duomenų apsaugos standartus.

Tvarkydami asmens duomenis, mes atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų priežiūros institucijų nurodymų bei rekomendacijų.

Jei Jums kiltų su šia privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų/skundų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į mus šiuo el. pašu info@solidum.lt

 

KAM TAIKOMA PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika yra taikoma interneto svetainės www.solidum.lt lankytojų/naršytojų, taip pat Solidum klientų, perkančių Solidum parduodamas prekes bei paslaugas, asmens duomenų tvarkymui.

Suteikdami Solidum savo asmens duomenis apsilankymo per interneto svetainę www.solidum.lt metu, Jūs patvirtinate, kad įsipareigojate laikytis šios Privatumo politikos nuostatų, išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo.

Ši privatumo politika netaikoma interneto svetainės www.solidum.lt pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų šalių tinklalapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti tokiuose tinklapiuose galiojančiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

 

KOKIUS ASMENS DUOMENIS IR KOKIU TIKSLU MES TVARKOME

Prekių užsakymo, pirkimo bei paslaugų tinkamo teikimo tikslu tvarkomi šie Solidum klientų asmens duomenys:

 • vardas, pavardė, adresas, telefono Nr., el. pašto adresas, atliktų darbų rezultato nuotraukos (tik su išankstiniu klientų sutikimu).

Užklausos, gautos per interneto svetainę, administravimo bei atsakymo pateikimo tikslu tvarkomi šie klientų/interneto svetainės lankytojų asmens duomenys:

 • vardas, pavardė, el. paštas, telefono Nr., dabartinės šildymo įrangos pavadinimas bei atsakymo laukelis.

Pažymėtina, kad Solidum ištrina duomenų subjektų pateiktus perteklinius asmens duomenis, kurie nėra reikalingi užklausos dėl Bendrovės teikiamų paslaugų/prekių pateikimo bei atsakymo gavimo tikslu.  

Komunikavimo/bendradarbiavimo su tiekėjais/subrangovais dėl jų teikiamų paslaugų tikslais tvarkomi šie tiekėjų/subrangovų atstovų asmens duomenys:

 • Vardas, pavardė, kontaktinė informacija (telefonas, el. pašto adresas);
 • Susirašinėjimo metu pateikti duomenys (susirašinėjimo turinys).

Naujų darbuotojų atrankos tikslu tvarkomi šie kandidatų asmens duomenys:

 • vardas, pavardė, CV, tel. Nr., el. paštas, turimi sertifikatai, mokslų baigimo diplomas, atvaizdas, kvalifikacinės savybės, darbinė patirtis (ankstesnės darbovietės).

Lankytojui prisijungus ar apsilankius Solidum interneto svetainėje, automatiškai surenkami ir apdorojami šie techniniai asmens duomenys:

 • IP adresas;
 • prisijungimo data ir laikas;
 • tinklalapio, kuris jungiasi su mūsų Tinklalapiu pavadinimas ir universalusis adresas (URL);
 • Lankytojo įrenginio operacinės sistemos duomenys;
 • Lankytojo interneto paslaugų teikėjo informacija;
 • Lankytojo geografinės vietos duomenys;
 • kita susijusi techninė informacija.

 

KAIP MES GAUNAME JŪSŲ DUOMENIS IR KOKIU TEISINIU PAGRINDU JUOS TVARKOME

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kuriuo Jūs mums pateikiate:

 • Sudarant paslaugų teikimo/prekių pirkimo sutartis;
 • Jums pateikiant mums savo duomenis per mūsų interneto svetainę;
 • Kai Jūs elektroniniu laišku kreipiatės Solidum nurodytu elektroninio pašto adresu;
 • Kai sutinkate su slapukų įdiegimu Jūsų įrenginyje;
 • Ar kitu būdu pateikiate ar Jūsų sutikimu gaunant iš trečiųjų šalių informaciją.

Interneto svetainės naudotojas/lankytojas yra atsakingas, kad jo pateikti per interneto svateinę asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Solidum. Solidum nebus atsakinga už žalą, atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad interneto svetainės naudotojas/lankytojas nurodė neteisingus, netikslius ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

 

TEISĖTO TVARKYMO PAGRINDAI:

 • Sutartis (paslaugų teikimo/prekių pirkimo);
 • Teisėtas interesas – atsakyti į Jūsų užklausas, suteikti informaciją, kurios Jūs mūsų teiraujatės ir t.t.
 • Teisės aktų nustatytų prievolių vykdymas (apskaita, archyvavimas ir t.t.);
 • Sutikimas (pvz., dėl nuotraukų skelbimo interneto svetainėje ir pan.).

 

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ir su Jumis sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz. privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.) arba sąlygotas duomenų valdytojo teisėtų interesų gynybos teisminėse ar kitos valstybės institucijose.

Tarp Solidum ir klientų pasirašytos paslaugų teikimo/prekių pirkimo sutartys saugomos 10 (dešimt) metų nuo sutarties pasirašymo dienos.

Lankytojo interneto svetainės užklausoje pateikti duomenys įrodymų galimų teisinių ginčų atveju rinkimo tikslu yra saugomi 3 (trejus) metus nuo užklausos pateikimo dienos.

Interneto svetainėje skelbiamos klientui atliktų darbų rezultatų nuotraukos Bendrovės naudojamos (skelbiamos) 3 (trejus) metus nuo sutikimo gavimo dienos ir saugomos neaktyviai archyvuose 1 (vienerius) metus nuo sutikimo galiojimo laiko pasibaigimo dienos.

Mes užtikriname ir imamės visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugojama pasenusi arba nereikalinga informacija apie Jus bei, kad Jūsų duomenys būtų nuolat atnaujinami ir teisingi.

 

KAM ATSKLEIDŽIAMI JŪSŲ DUOMENYS

Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam mūsų darbuotojų ir mūsų bendrovės IT, audito/teisines paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

Šioje privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti mes Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų:

 • duomenų tvarkytojams (pvz., Evatechas, MB), kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu, interesais ir užsakymu (pvz., IT paslaugų teikėjams ir pan.) Pažymime, kad mūsų duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų duomenis tik pagal aiškiai pateiktus mūsų nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš mūsų gaunamų tvarkyti duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp mūsų ir paslaugų teikėjų dėl duomenų tvarkymo.
 • Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.

 

KAIP SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Mes atsakingai įgyvendiname organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, kuris galėtų kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, Mes nedelsiant Jus apie tai informuosime.

  

GARANTUOJAMOS JŪSŲ TEISĖS

Mes užtikriname šių Jūsų teisių įgyvendinimą, esant Jūsų prašymui/paklausimui:

 • žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

Norėdami įgyvendinti savo teises, prašome siųskite mums laišką el. paštu info@solidum.lt. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją, kurią įsipareigojame ištrinti po identifikacijos.

Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ( www.vdai.lt).

 

KUR KREIPTIS?

Esant bet kokiam Jūsų prašymui/skundui dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums info@solidum.lt arba kreiptis telefonu +37069942000

Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per 2 (dvejus) metus.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie atnaujinimą, paskelbdami pranešimą Solidum interneto svetainėje.

Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo interneto svetainėje dienos.